DEFINICIÓ

GuBIMClass és un sistema de classificació unificat d’elements constructius dissenyat per a la indústria de la construcció a Espanya. Actualment, el sistema proporciona una classificació dels elements d’acord a la seva funció principal. El sistema GuBIMClass va dirigit principalment a ser usat en entorns BIM.


ÀMBIT

Contempla els elements de construcció dins l’àmbit de l’edificació (equipaments, infraestructures i instal·lacions).


ANTECEDENTS I CREACIÓ

L’objectiu en el desenvolupament del sistema GuBIMClass ha estat crear un sistema de classificació que compleixi principalment amb les necessitats de la indústria de la construcció a Espanya. Això no vol dir que el sistema pugui ser utilitzat en altres països en què el seu ús es cregui convenient.

El treball realitzat per desenvolupar el sistema GuBIMClass ha partit d’una classificació existent creada per satisfer les necessitats d’una administració en particular, Infraestructures.cat (Generalitat de Catalunya). Agafant aquest sistema com a base, el treball dut a terme pels membres del Grup d’Usuaris BIM de Catalunya ha consistit en ampliar-lo i reorganitzar-de tal manera que fos d’utilitat per a una àmplia majoria d’agents del sector.

La primera part del treball va consistir en analitzar els diferents sistemes de classificació dissenyats sota la perspectiva de ser utilitzats com a estàndards per al sector de la construcció en un o més països, actualment, majoritàriament anglosaxons. La conclusió va ser que era necessari reconvertir l’estructura organitzativa del sistema original a una de més genèrica i comuna -basada en una classificació dels elements d’acord a la seva funció principal-, però al mateix temps tenint en compte les necessitats locals dels agents del sector. Aquest últim aspecte és indispensable per aconseguir la promoció i ús estès del sistema. És per això que l’equip de treball ha comptat amb una àmplia representació dels diferents perfils d’agents que operen en la indústria.


PRINCIPIS
  • Criteri de funció com a garantía de traçabilitat durant tot el cicle de vida, amb independència dels usos o les fases.
  • Homogeneïtat en el conjunt del sistema
  • Llenguatge comú com a foment de la millora de la comunicación

VOLUNTAT

Des del GuBIMCat hi ha la intenció de mantenir un paper actiu en el futur desenvolupament del sistema de classificació. Això comporta associats els treballs de validació i anàlisi del sistema de classificació de forma periòdica. També, la publicació de futures versions per satisfer les necessitats actuals i futures del sector, i els possibles nous usos que se li pugui donar. Els següents passos inclouen la ampliació de la classificació per tal de que pugui ser utilitzada, no només projectes d’edificació, sinó també d’obra civil, lineal, etc.


COAUTORS

Agustí Jardí
Alberto Leciñena
Álvaro Martín
Carmen Isábal
Carolina Jarreta
David Delgado
Diego Vidoni
Elisenda Serrano
Eloi Coloma
Eva Roense
Flavia Resa
Gonçal Costa
Ivan Pérez
Juan Luis de Madariaga
Laia Isern
Luis Manuel Sagredo
Maria Elena Pla
Miguel Muñoz
Miquel Rodríguez
Rafael Capdevila
Roger Beaumont


REFERENCIAS

AGRAÏMENTS

El sistema GuBIMClass ha sorgit com un objectiu a ser desenvolupat de forma coordinada per part de diferents membres del col·lectiu GuBIMCat. La seva implicació i impuls continuat han estat essencials per a la consecució d’aquest objectiu. Així mateix, això no hagués estat possible sense la col·laboració de diferents organismes i entitats del sector i la comunitat BIM en general, els quals han ajudat a materialitzar aquest projecte.