CodiDescripció
00Treballs previs i replanteig general
00.10Elements auxiliars de replanteig del model
00.10.10Origen de coordenades
00.10.20Elements d'alineació de model
00.10.30Eixos
00.10.40Nivells
00.20Preexistències
00.20.10Edificacions colindants preexistents
00.20.20Elements d'entorn urbà preexistent
00.20.30Serveis urbans preexistents
00.30Assaigs previs
00.30.10Assaig al terreny
00.30.10.10Sondeig
00.30.10.20Penetròmetre
00.30.10.30Piezòmetre
00.30.20Assaig d'elements estructurals
00.30.20.10Assaig sobre element de formigó
00.30.20.20Assaig sobre estructura d'acer
00.30.20.30Assaig sobre estructura de fàbrica
10Adequació del terreny i sustentació de l'edifici
10.10Actuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements
10.10.10Apuntalaments i estrebades
10.10.10.10Puntals metàl·lics
10.10.10.20Ancoratges temporals
10.10.20Altres actuacions per a controlar afectacions
10.20Moviment de terres
10.20.10Topografia
10.20.20Excavacions
10.20.20.10Excavació general
10.20.20.20Excavació de fonamentació
10.20.30Reblerts
10.20.30.10Terraplenat
10.20.30.20Millora del terreny
10.20.30.30Reblert trasdos del mur
10.30Esgotament del nivell freàtic
10.30.10Elements generals d'esgotament del nivell freàtic
10.30.10.10Decantador
10.30.10.20Tuberia per a esgotaments
10.30.10.30Comptador per a esgotaments
10.30.20Esgotament amb sistema de bombeig
10.30.20.10Pou de bombeig
10.30.30Esgotament amb sistema Wellpoint
10.30.30.10Llança de succió
20Sistema estructural
20.10Fonaments i contenció de terres
20.10.10Elements superficials
20.10.10.10Traves
20.10.10.20Sabates
20.10.10.30Enceps
20.10.10.40Lloses de fonamentació
20.10.10.50Formigó de neteja
20.10.10.60Pous de fonamentacio
20.10.20Elements profunds
20.10.20.20Pantalles de fonamentació
20.10.20.30Pilons de fonamentació
20.10.20.40Micropilons
20.10.20.50Jet-grouting
20.10.30Elements de contenció
20.10.30.10Murs de contenció
20.10.30.15Mur gunitat
20.10.30.20Pantalles de contenció
20.10.30.30Pilons de contenció
20.10.30.40Murs de micropilons
20.10.30.50Murs de jet-grouting
20.10.30.60Murs de palplanxes
20.10.30.70Sistemes d'ancoratge i apuntalament d'elements de contenció definitius
20.10.40Bases
20.10.40.10Soleres
20.10.40.20Rampes
20.10.40.30Subbases
20.20Estructura
20.20.10Estructura vertical
20.20.10.10Pilars
20.20.10.20Mènsules
20.20.10.30Murs estructurals
20.20.10.40Escales d'estructura
20.20.10.50Rampes d'estructura
20.20.10.60Tensors verticals
20.20.20Estructura horitzontal
20.20.20.10Forjats
20.20.20.20Jàsseres
20.20.20.30Encavallades
20.20.20.40Biguetes
20.20.20.50Tensors horitzontals
20.20.30Estructura tridimensional
20.20.30.10Volta
20.20.30.20Arc
20.20.30.30Cúpula
20.20.30.40Malla espacial
30Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
30.10Envolvent vertical
30.10.10Façanes
30.10.10.10Façanes in situ
30.10.10.20Façanes prefabricades
30.10.10.30Sistemes especials de façanes
30.10.10.40Acabats de façanes
30.10.10.50Remats de façanes
30.10.20Fustería de façana
30.10.20.10Finestres de façanes
30.10.20.20Portes de façanes
30.10.20.30Proteccions solars de façanes
30.10.20.40Proteccions de seguretat de façanes
30.20Envolvent horizontal superior
30.20.10Cobertes
30.20.10.10Cobertes in-situ
30.20.10.20Cobertes Pre-fabricades
30.20.10.30Sistemes especials de cobertes
30.20.10.40Acabats de cobertes
30.20.10.50Remats de cobertes
30.20.20Fusteria de cobertes
30.20.20.10Finestres de cobertes
30.20.20.20Portes de cobertes
30.20.20.30Proteccions solars de cobertes
30.20.20.40Proteccions de seguretat de cobertes
30.30Envolvent horizontal inferior
30.30.10Compartimentació exterior Horizontal
30.30.10.10Falsos sostres exteriors
30.30.10.20Remats compartimentació exterior horizontal
30.30.20Acabats envolvent horizontal inferior
30.30.20.10Revestiments continus d'envolvent inferior
30.30.20.20Remats envolvent inferior
30.40Escales i rampes exteriors
30.40.10Esglaonament exterior
30.40.10.10Graons exteriors
30.40.10.20Recrescut de graons exteriors
30.40.20Acabats d'esglaonament i rampes exteriors
30.40.20.10Acabat de tram exterior
30.40.20.20Acabat de replà exterior
40Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
40.10Compartimentació i acabats interiors verticals
40.10.10Compartimentació interior vertical
40.10.10.10Envans
40.10.10.20Mampares
40.10.10.30Extradossats
40.10.10.40Fusteria interior
40.10.10.50Proteccions interiors
40.10.20Acabats interiors verticals
40.10.20.10Revestiments discontinus
40.10.20.20Revestiments continus
40.10.20.30Remats interiors
40.10.20.40Pintures i vinils
40.20Compartimentació i acabats interiors horitzontals
40.20.10Compartimentació interior horitzontal
40.20.10.10Falsos sostres interiors
40.20.10.20Terres tècnics
40.20.10.30Recrescuts
40.20.20Acabats interiors horitzontals
40.20.20.10Revestiments sostres
40.20.20.20Paviments
40.30Escales i rampes interiors
40.30.10Esglaonament interior
40.30.10.10Graons interiors
40.30.10.20Recrescut de graons interiors
40.30.20Acabats d'esglaonament i rampes interiors
40.30.20.10Acabat de tram interior
40.30.20.20Acabat de replà interior
40.40Elements especials d'acabats interiors
40.40.10Elements de senyalització
40.40.10.10Senyalització de sostre
40.40.10.20Senyalització mural
40.40.10.30Senyalització de terres
40.40.20Altres elements especials d'acabats interiors
50Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis
50.10Fontaneria
50.10.10Equips principals de fontaneria
50.10.10.10Equips de mesura i control de fontaneria
50.10.10.20Grups de pressió de fontaneria
50.10.10.30Dipòsits, acumuladors i escalfadors
50.10.20Xarxa de distribució de fontaneria
50.10.20.10Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de fontaneria
50.10.20.20Dispositius de fontaneria
50.10.20.30Canalitzacions d'aigua sanitària
50.10.20.40Canalitzacions d'aigua tractada
50.10.20.50Arquetes i pous de fontaneria
50.10.20.60Terminals de fontaneria
50.20Evacuació d'aigües
50.20.10Equips principals d'evacuació d'aigües
50.20.10.10Equips de mesura i control d'evacuació d'aigües
50.20.10.20Grups de pressió d'evacuació d'aigües
50.20.10.30Dipòsits d'evacuació d'aigües
50.20.10.40Dispositius d'evacuació d'aigües
50.20.20Xarxa de recollida
50.20.20.10Canalitzacions d'aigües pluvials
50.20.20.20Canalitzacions d'aigües residuals
50.20.20.30Canalitzacions d'aigües grises
50.20.20.40Canalitzacions per a ventilació sanejament
50.20.20.50Arquetes i pous d'evaquació d'aigües
50.20.20.60Terminals de drenatge
50.30Instal·lacions térmiques i de ventilació
50.30.10Equips de producció d'instal·lacions tèrmiques
50.30.10.10Torres de refrigeració
50.30.10.20Unitats exteriors d'instal·lacions tèrmiques
50.30.10.30Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques
50.30.10.40Calderes
50.30.10.50Termoacumuladors
50.30.10.60Geotèrmia
50.30.10.70Captadors solars tèrmics
50.30.10.80Ventiladors
50.30.10.90Recuperadors
50.30.20Equips secundaris d'instal·lacions tèrmiques
50.30.20.10Equips de bombeig d'instal·lacions tèrmiques
50.30.20.20Silenciadors
50.30.20.30Comportes
50.30.20.40Reguladors
50.30.20.50Condensadors
50.30.20.60Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de climatització
50.30.30Circuits de distribució de fluids fred/calor
50.30.30.10Línies frigorífiques
50.30.30.20Línies hidràuliques
50.30.40Conductes de distribució d'aire
50.30.40.10Aportació de aire primari
50.30.40.20Extracció de aire primari
50.30.40.30Impulsió de aire tractat
50.30.40.40Retorn de aire tractat
50.30.40.50Extracció de fums
50.30.50Terminals i difusors
50.30.50.10Radiadors
50.30.50.20Difusors
50.30.50.30Terra radiant
50.30.50.40Forjats radiants
50.30.50.50Reixetes
50.30.60Dispositius de maniobra i control
50.30.60.10Cablejat / BUS de climatització
50.30.60.20Detectors de CO2
50.40Subministrament de combustibles
50.40.10Equips principals de subministrament de combustibles
50.40.10.10Equips de mesura, regulació i control de combustibles
50.40.10.20Dipòsits de combustible
50.40.10.30Grups de pressió de combustible
50.40.20Equips secundaris de subministrament de combustibles
50.40.20.10Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de combustibles
50.40.20.20Dispositius de subministrament de combustibles
50.40.30Xarxa de distribució de subministrament de combustibles
50.40.30.10Canalitzacions de subministrament de combustibles
50.40.30.20Arquetes i pous de subministrament de combustibles
50.40.40Terminals de subministrament de combustibles
50.40.40.10Aixetes de subministrament de combustibles
50.40.40.20Cremadors
50.40.50Dispositius de maniobra i control
50.40.50.10Cablejat / BUS per a subministrament de combustibles
50.40.50.20Detector de gasos
50.50Protecció contra incendis
50.50.10Extinció d'incendis
50.50.10.10Dipòsits d'extinció d'incendis
50.50.10.20Grups de pressió d'extinció d'incendis
50.50.10.30Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe d'extinció d'incendis
50.50.10.40Dispositius d'extinció d'incendis
50.50.10.50Canalitzacions d'extinció d'incendis
50.50.10.60Ruixadors
50.50.10.70BIES
50.50.10.80Extintors
50.50.20Detecció d'incendis
50.50.20.10Centraletes i racks de detecció d'incendis
50.50.20.20Equips especials de detecció d'incendis
50.50.20.30Canalitzacions de detecció d'incendis
50.50.20.40Caixes de distribució de detecció d'incendis
50.50.30Dispositius de maniobra i control
50.50.30.10Polsadors
50.50.30.20Quadres de comandament per contra incendis
50.50.30.30Detectors d'incendis
50.50.30.40Mecanismes d'extinció i detecció d'incendis
50.50.30.50Cablejat / BUS de contra incendis
50.60Instal·lacions elèctriques
50.60.10Equips elèctrics principals
50.60.10.10Quadres elèctrics
50.60.10.20Grups electrògens
50.60.10.30Escomeses elèctriques
50.60.10.40Transformadors
50.60.20Equips elèctrics secundaris
50.60.20.10Bateries i SAI
50.60.20.20Quadres de comandament elèctric
50.60.20.30Bateries de condensadors
50.60.20.40Embarrats i transformadors
50.60.30Canalitzacions de distribució elèctriques
50.60.30.10Safates de distribució elèctrica
50.60.30.20Canals de superfície de distribució eléctrica
50.60.30.30Caixes de distribució elèctrica
50.60.30.40Mànegues i tubs de distribució elèctrica
50.60.30.50Arquetes i pous de distribució elèctrica
50.60.30.60Cablejat elèctric
50.60.40Dispositius de maniobra i control
50.60.40.10Mecanismes
50.60.40.20Preses
50.60.50Il·luminació
50.60.50.10Il·luminació exterior
50.60.50.20Il·luminació interior
50.60.50.30Il·luminació d'emergència
50.60.60Xarxa de terres
50.60.60.10Parallamps
50.60.60.20Piquetes i arquetes
50.60.60.30Mecanismes de la xarxa de terres
50.70Telecomunicacions i audiovisuals
50.70.10Equips principals de telecomunicacions
50.70.10.10Antenes
50.70.10.20Escomeses de telecomunicacions
50.70.10.30Armaris RACK
50.70.10.40Servidors
50.70.20Equips secundaris de telecomunicacions
50.70.20.10Conversors
50.70.20.20Amplificadors
50.70.20.30Altaveus
50.70.20.40Centraletes
50.70.20.50Routers
50.70.20.60Monitors
50.70.30Canalitzacions de distribució per a senyals dèbils
50.70.30.10Safates de distribució per a senyals dèbils
50.70.30.20Canals de superficie per a senyals dèbils
50.70.30.30Caixes de distribució per a senyals dèbils
50.70.30.40Cablejat de senyals dèbils
50.70.30.50Mànegues i tubs de distribució per a senyals dèbils
50.70.30.60Arquetes i pous per a senyals dèbils
50.70.40Dispositius de maniobra i control de telecomunicacions
50.70.40.10Preses de telecomunicacions
50.70.40.20Quadres de comandament de telecomunicacions
50.70.50Terminals de telecomunicacions
50.70.50.10Equips de telecomunicacions
50.70.50.20Emissors de telecomunicacions
50.80Seguretat i antiintrusió
50.80.10Equips de seguretat i antiintrusió
50.80.10.10Racks per seguretat i antiintrusió
50.80.10.20Centraletes de seguretat
50.80.10.30Telefonia
50.80.20Sistemes anti-intrusió
50.80.20.10Detectors anti-intrusió
50.80.20.20Circuits de TV
50.80.20.30Sensors anti-intrusió
50.80.30Elements de control de persones
50.80.30.10Control de accessos
50.80.40Elements de control de vehicles
50.80.40.10Gestió de trànsit
50.80.50Elements d'avís i alarma
50.80.50.10Sirenes
50.90Instal·lacions especials
50.90.10Equips principals d'instal·lacions especials
50.90.10.10Equips de mesura, regulació i control especials
50.90.10.20Dipòsits d'instal·lacions especials
50.90.10.30Grups de pressió d'instal·lacions especials
50.90.20Equips secundaris d'instal·lacions especials
50.90.20.10Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe especials
50.90.20.20Dispositius especials
50.90.30Xarxa de distribució d'instal·lacions especials
50.90.30.10Canalitzacions especials
50.90.30.20Arquetes i pous d'instal·lacions especials
50.90.40Terminals d'instal·lacions especials
50.90.40.10Aixetes per a instal·lacions especials
50.90.40.20Altres terminals especials
50.90.50Dispositius de maniobra i control
50.90.50.10Comandaments
50.90.50.20Detectors especials
50.90.50.30Sensors especials
50.90.50.40Altres dispositius de maniobra i control especials
50.100Altres elements d'instal·lacions
50.100.10Elements comuns d'instal·lacions
50.100.10.10Elements de suport
50.100.10.20Passareles i escales d'acces per a manteniment
50.100.10.30Canalitzacions i arquetes comuns d'instal·lacions
60Equipaments i mobiliari
60.10Equipaments
60.10.10Cambres humides / sanitaris
60.10.10.10Inodors
60.10.10.20Urinaris
60.10.10.30Bidets
60.10.10.40Plats de dutxa
60.10.10.50Banyeres
60.10.10.60Rentamans
60.10.10.70Piques
60.10.10.80Accessoris per a cambres humides
60.10.10.90Safareigs
60.10.10.100Abocador
60.10.20Altres equipaments
60.10.20.10Equipaments per a circulació de vehicles
60.10.20.20Equipaments comercials
60.10.20.30Equipaments institucionals
60.10.20.40Equipaments recreatius
60.10.20.50Equipaments assistencials
60.10.20.60Electrodomèstics
60.10.20.70Aparells informàtics
60.20Mobiliari
60.20.10Mobiliari fixe
60.20.10.10Taulells
60.20.10.20Estants
60.20.10.30Miralls
60.20.10.40Mostradors
60.20.10.50Mobles d'obra
60.20.10.60Armaris encastats
60.20.10.70Bancades
60.20.10.80Altres mobiliaris fixes
60.20.30Mobiliari mòbil
60.20.30.10Taules
60.20.30.20Cadires i sofàs
60.20.30.30Taburets
60.20.30.40Bancs
60.20.30.50Llits
60.20.30.60Armaris, calaixeres i arxivadors
60.20.30.70Altres mobiliaris mòbils
60.30Sistemes de transport
60.30.10Transport vertical
60.30.10.10Ascensors
60.30.10.20Muntarcàrregues
60.30.10.30Escales mecàniques
60.30.20Transport horitzontal
60.30.20.10Passarel·les transportadores
60.30.20.20Altres sistemes de transport
60.30.30Manipulació d'elements
60.30.30.10Grues
60.30.30.20Polipast
60.30.30.30Cintes transportadores
60.30.30.40Sistemes pneumàtics
60.30.30.50Altres sistemes de manipulació
70Urbanització dels espais exteriors
70.10Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals
70.10.10Fonaments per a elements d'urbanització
70.10.10.10Sabates per a elements d'urbanització
70.10.10.20Fonamentació especial per a elements d'urbanització
70.10.20Murs d'urbanització
70.10.20.10Murs in-situ d'urbanització
70.10.20.20Murs prefabricats d'urbanització
70.10.20.30Murs de gravetat
70.10.20.40Mur terra armada
70.10.20.50Mur de gabions
70.10.30Altres elements estructurals d'urbanització
70.20Elements de tancaments i protecció d'urbanització
70.20.10Tancaments de parcel·la
70.20.20Barreres mòbils
70.20.30Pilones
70.30Ferms i paviments
70.30.10Bases i subbases
70.30.20Paviments peatonals
70.30.30Paviments per a trànsit rodat
70.30.40Esglaonaments d'urbanització
70.30.50Rampes d'urbanització
70.40Instal·lacions i serveis
70.40.10Enllumenat
70.40.10.10Lluminàries i bàculs
70.40.10.20Elements d'abalisament
70.40.10.30Elements de la xarxa i control
70.40.20Reg i abastament de font
70.40.20.10Canalitzacions de reg
70.40.20.20Accesoris de reg
70.40.20.30Arquetes de reg
70.40.30Drenatge
70.40.30.10Canalitzacions de drenatge
70.40.30.20Reixes i buneras
70.40.30.30Arquetes i pous de drenatge
70.50Jardineria
70.50.10Plantacions
70.50.10.10Arbrats
70.50.10.20Gespa
70.50.10.30Arbustives
70.50.20Parterres
70.50.20.10Parterres fixos
70.50.20.20Parterres mòbils
70.60Mobiliari urbà i elements de senyalització
70.60.10Mobiliari exterior
70.60.20Jocs infantils
70.60.30Mobiliari exterior especial
70.60.40Senyalització horitzontal
70.60.50Senyalització vertical
80Construccions i instal·lacions temporals
80.10Implantacions d'obra
80.10.10Bastides
80.10.10.10Pont volant
80.10.10.20Bastida fixa
80.10.10.30Cavallet
80.10.10.40Bastida movil
80.10.10.50Marquesines
80.10.10.60Lones
80.10.20Grues
80.10.20.10Grua torre
80.10.20.20Grueta
80.10.20.30Muntacàrregues d'obra
80.10.20.40Corrioles i polipasts
80.10.30Casetes
80.10.30.10Casetes d'obra
80.10.30.20Lavabos portàtils
80.10.30.30Casetes d'enmagatzematge
80.10.30.40Altres mòduls
80.10.40Tancaments i senyalització
80.10.40.10Tancaments perimetrals
80.10.40.20Portes d'accés
80.10.40.30Rètols
80.10.40.40Balises de senyalització
80.10.50Aplecs
80.10.50.10Aplec de terres i àrids
80.10.50.20Aplec de productes
80.10.50.30Palets
80.10.60Altres elements d'implantació d'obra
80.10.60.10Sitja
80.10.60.20Dipòsits d'obra
80.10.70Gestió de residus
80.10.70.10Saca de runa
80.10.70.20Contenidor de runa
80.10.70.30Runa
80.10.70.40Residus especials
80.10.70.50Ferralla
80.10.70.60Tub de descàrrega de runa
80.10.70.70Tremuja
80.20Construccions temporals
80.20.10Estructures auxiliars i estintolaments
80.20.10.10Fonamentacions auxiliars
80.20.10.20Estintolament de façanes
80.20.10.30Estintolament de serveis
80.20.10.40Encofrats auxiliars
80.20.20Instal·lacions provisionals
80.20.20.10Instal·lació provisional elèctrica
80.20.20.20Instal·lació provisional d'aigua
80.20.20.30Instal·lació provisional de sanejament
80.20.20.40Altres instal·lacions provisionals
80.20.30Altres construccions temporals
80.20.30.10Altres construccions temporals
80.30Equips i eines
80.30.10Maquinària
80.30.10.10Maquinària d'excavació i fonamentació
80.30.10.20Maquinària per a enderrocs
80.30.10.30Maquinària d'elevació
80.30.10.40Maquinària d'transport
80.30.10.50Maquinàrìa de tractament de materials
80.30.10.60Altres tipus de maquinària
80.30.20Eines
80.30.20.10Eines manuals
80.30.20.20Eines no manuals
80.40Seguretat i salut
80.40.10Proteccions individuals i colectives
80.40.10.10Equips de protecció individual
80.40.10.20Tanques de protecció caigudes
80.40.10.30Xarxes de protecció
80.40.10.40Línies de vida
80.40.10.50Altres mitjans de protecció col·lectiva
80.40.20Equips de mesura preventiva
80.40.20.10Equips de mesura i detecció de seguretat i salut
80.40.30Delimitacions de zones de seguretat
80.40.30.10Zones de trànsit rodat i maquinària
80.40.30.20Zones de pas de persones